Erasmus+ programos KA1 veiksmo projektas „Mokinio atsiskleidimas per mokytojo meistriškumą“ 

Projekto tikslas

  

Perimti šiuolaikišką, pozityvią Šiaurės šalių patirtį, mokytojo meistriškumui kelti bei kokybiškiems ugdymo proceso pokyčiams vykdyti, siekiant individualios mokinio pažangos.

Mokymų ir darbo stebėjimo vizitų metu mokyklos mokytojai

  

—susipažino su Šiaurės šalių švietimo sistemomis;

—mokėsi vykdyti ugdymo aplinkos pokyčius (diegti inovacijas, skatinti profesionalumą ir tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą, gerinti ugdymo kokybę, mokyklos mikroklimatą bei skatinti motyvaciją)

— ugdėsi kompetencijas, lemiančias ugdymo kokybę (darbo su spec. poreikių vaikais specifika, metodai; mokymo proceso individualizavimas; IKT kompetencijų bei anglų kalbos žinių tobulinimas, planavimo ir pokyčių procesų valdymo, gerosios patirties sklaidos skatinimas).