Įsisavinti metodai. Atvirų pamokų aprašymai.

  

Writing an informal letter 

Anglų kalbos pamoka 5 klasei. Mokytoja Renata Stražinskienė.

  

Pamokos uždavinys – mokiniai, naudodamiesi pavyzdžiais knygoje ir pratybose, parašys 3 pastraipų laišką, aprašydami save ir savo šeimą, mokyklą, laisvalaikį.

Darbas su spec. poreikių vaikais.

Mokiniai su spec. poreikiais sėdi su stipresniais mokiniais, kurie padeda jiems orientuotis knygoje ir pratybose. Rašo laišką naudodamiesi duotu trafaretu, kur reikia tik įrašyti asmeninę informaciją, nes patiems sukurti sakinius yra per sunku. 

Individualios pažangos stebėjimas.

Individuali mokinių pažanga vertinama Class Dojo programėlės pagalba, kur yra rodoma kiekvieno mokinio pažanga naudojant diagramas. 

Pasiekimų pamokoje vertinimas. 

Class Dojo programėlėje kaupiami taškai. Sukaupus 10 taškų, pažymys įrašomas į Tamo dienyną. 

Mokymo individualizavimas.

Kiekvienas mokinys rašo laišką pagal savo gebėjimus.

Pasiekimai pamokoje.

Visi mokiniai pamokos pabaigoje yra parašę laiškus, kuriuos mokytojas surenka ir vertins pagal nurodytus kriterijus. 

Stebėtos pamokos refleksija.

Efektyvus metodas draugo pagalba draugui. Laiško rašymas naudojant trafaretą palengvina darbą mokiniams su spec. poreikiais. 

Galima būtų duoti mokiniams rašyti laišką namuose. 

Pamokos metu mokiniai intensyviai dirbo, pamokos uždavinys įvykdytas. 

 

 Ar sunku būti ūkininku ? 

Pasaulio pažinimo pamoka 2 klasei. Mokytoja Daiva Barauskienė.

Pamokos uždavinys –   produkciją suskirstyti į ūkius pagal tai, kas juose auginama ir palyginti ūkininkavimo įrankius anksčiau ir dabar. 

Darbas su spec. poreikių vaikais. IKT- Skaidrių      serijoje ir filmuotoje medžiagoje mokiniai susipažįsta su ūkininko      profesija ir jų auginama produkcija. Darbas porose,      kūrybinis darbas – apsitarę su

draugu, iš karpomų paukščių , gyvulių ir daržovių figūrėlių kuria savo ūkį- ant didelio lapo nupiešia reikiamus      pastatus, dirbamus laukus, priklijuoja figūrėles – ką savo ūkyje jie augins. Pristatymas – savo      ūkį pristato klasės draugams, atsako į draugams iškilusius klausimus. 

Individualios pažangos stebėjimas.  Pamokos metu teikiama informacija mokiniui apie jo mokymosi sėkmę, daromą pažangą, pokyčius, teikiama mokymosi pagalba, konsultacija.  

Pasiekimų pamokoje vertinimas. Asmenybės brandos, socialinės raidos ir mokinių pasiekimų individualios pažangos vertinimas : ugdymo turinį pritaikiau taip, kad spec. poreikių mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui. 

Mokymo individualizavimas. Pagal mokymosi būdą ir asmenines galimybes, kad priimdamas informaciją mokinys remiasi regimuoju suvokimu, pasitelkiau šias mokymosi veiklas: piešti paveikslėlius, iliustracijas, naudotis spalvomis, sukurti savo ūkio plakatą. 

Pasiekimai pamokoje. Aktyviai dalyvavo pamokoje, siekė pažangos, tobulino kritinio mąstymo, tyrimo, analizės gebėjimus, ugdėsi nuostatas (darbštumas, atsakingumas, pozityvumas). 

Stebėtos pamokos refleksija. Mokinys jautėsi reikalingas ir naudingas, patyrė mokymosi džiaugsmą, vertinimas vyko nemenkinant jo orumo, akcentuojant sėkmes.  Įgiję žinių, atlikę kūrybinį darbą, mokiniai patys mokėsi padaryti išvadą, atsakyti į probleminį klausimą ,,Ar sunku būti ūkininku“, viešai išsakyti savo nuomonę, ją argumentuoti.   

  

Sekame pasaką

Anglų kalbos pamoka 6 klasei. Mokytoja Julija Dapkuvienė.

Uždavinys – dirbant individualiai ir grupėje, pakartojus žodyną ir gramatines struktūras, pasekti pasaką apie Raudonkepuraitę.

 

Darbas su spec. poreikių vaikais.

Sužadinimui – animacinis siužetas, kurį aptariant apibrėžiamas pamokos uždavinys (skaidrė).

Įgytų žinių tąsa – žodyno ir gramatikos pakartojimas (pateiktis – semantinis žemėlapis, interaktyvios užduotys)

Medžiagos įsisavinimas – mokiniai dirbdami grupėse kuria paveikslėlius pasakai sekti ( mokiniai seka pasaką iliustruodami tekstą vaizdais interaktyvioje lentoje), mokinių iliustracijų filmukas.

Galutinis rezultatas – sukuriamas mokinių iliustracijų filmukas 

Individualios pažangos stebėjimas.

 Pamokos metu stebima mokinių veikla bei teikiama informacija apie jų mokymosi  pažangą, pokyčius, iškilus sunkumams teikiama pagalba, konsultacija.  

Pasiekimų pamokoje vertinimas. 

 Mokytojas nuolat stebi mokinių mokymąsi ir jiems laiku suteikia konkrečią, individualizuotą grįžtamąją informaciją apie jų pažangą ir pasiekimus, parodo jų sėkmę ir spragas, padeda siekti daugiau.

Remdamasis vertinimo informacija, mokytojas suteikia pagalbą tiems mokiniams, kuriems jos reikia, pritaiko ugdymo turinį turintiems specifinių ugdymosi poreikių (gabiesiems, specialiųjų poreikių ir kt.) mokiniams. 

Mokymo individualizavimas.

 Pagal mokinių individualius poreikius ir mokymosi stilius mokiniai yra suskirtyti į grupes; Užduotys parinktos įvairių mokymosi stilių mokiniams: animacinio filmuko žiūrėjimas, dainos apie Raudonkepuraitę klausymas, pasakai iliustracijų piešimas. 

Pasiekimai pamokoje.

 Visi mokiniai (skirtingais lygiais):

• Padarė žymią pažangą 

• Aktyviai dalyvavo pamokoje

• Siekė pažangos 

• Pasiekė tinkamą gebėjimų lygį 

• Tobulino kritinio mąstymo, tyrimo, analizės gebėjimus 

• Ugdėsi nuostatas (darbštumas, atsakingumas, pozityvumas)  

Stebėtos pamokos refleksija.

 Pamokoje mokiniai vadinami vardais; šypsomasi; mokiniams aiškūs mokymosi tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai;  mokiniams parodomi gerai atlikto darbo pavyzdžiai;  maloni, skatinanti mokymosi aplinka; pasidžiaugiama pasiekimais; mokiniai mokomi ir padrąsinami dirbti grupėje ar poroje. 

 Įgiję žinių, atlikę kūrybines užduotis, mokiniai patys gebėjo pasekti pasaką apie Raudonkepuraitę, sukurti naują pasakos pabaigą. 

  

Veikiamųjų dalyvių laikai, daryba, vartojimas (būtasis kartinis ir būtasis dažninis laikai)

 

Lietuvių kalbos pamoka 7 klasei. Mokytoja Dangira Nefienė.

Pamokos uždavinys – naudojantis pateikta schema išsiaiškinti, kaip sudaromi būtojo kartinio ir būtojo dažninio laiko veikiamieji dalyviai ją užpildant su pavyzdžiais bei atlikti 5 pratimus, sudarant veikiamųjų dalyvių būtojo kartinio ir būtojo dažninio laiko vns. vard. formas.

Darbas su spec. poreikių vaikais.

 Pamokoje taikomas metodas – pagalba draugui. Šalia sėdi klasės draugas, kuris esant reikalui konsultuoja, padeda susirasti reikalingą vietą schemoje. 

Individualios pažangos stebėjimas.

 Mokytoja nuolat stebi, kaip pildoma schema, atkreipia dėmesį į vadovėlio medžiagą, drąsina ir skatina.  

Pasiekimų pamokoje vertinimas. 

 Už atliktas užduotis mokiniai vertinami kaupiamojo vertinimo sistemoje https://www.classdojo.com 

Mokymo individualizavimas.

 Skirdama namų darbų užduotis mokytoja pateikia individualias užduotis 2 mokiniams – klasėje pildytoje schemoje šalia pavyzdžių parašyti dar po 2 pavyzdžius.

Pasiekimai pamokoje.

 Mokiniai suranda pavyzdžius tekste, pagal modelį sudaro veikiamųjų dalyvių vyriškosios ir moteriškosios giminės vns. vard. formas. 

Stebėtos pamokos refleksija.  

Mokytojos pateikta schema sukurta naudojant SMART Ideas 5. Privalumas tas, kad visa, ką sukuria gali būti interaktyvu – galima keisti vietą, pasirinkti formą ar spalvą. Į paruoštą trafaretą galima įrašyti reikalingą medžiagą ar ją redaguoti. Taip yra aiškiau mokiniams įsisavinti naują medžiagą.

Galima sukurtą schemą išsaugoti Word formatu ir padauginus naudoti kaip padalomąją medžiagą. 

Reiktų labiau akcentuoti sėkmes.

Spec. poreikių mokiniai įtraukiami į darbą, patys geba pildyti pateiktą schemą, esant reikalui šalia yra draugas pagalbininkas.  

 

 Perimetrai

Matematikos pamoka 9 klasei. Mokytoja Valda Žemaitytė.

  

Pamokos uždaviniai: 

1. Išmokti skaičiuoti trikampio, kvadrato, stačiakampio, lygiagretainio, trapecijos perimetrus.

2. Išmokti skaičiuoti nežinomas trikampio, kvadrato, stačiakampio, lygiagretainio, trapecijos kraštines.

3. Išmokti pastebėti, kada galima taikyti Pitagoro teoremą nežinomų kraštinių skaičiavime.

Darbas su spec. poreikių vaikais. 

  Mokiniai su spec. poreikiais gauna atskiras užduotis, kuriose uždavinio sąlyga iliustruota piešiniu.

Mokiniai veda matematinių sąvokų su paaiškinimais ir pavyzdžiais žodynėlį.

Mokiniai gauna atskirus vokus su geometrinėmis figūromis. Atlieka karpymo ir skaičiavimo užduotis.

Mokiniai gauna labirintus bei žaidimo kauliuką: rideną kauliuką, gauna tam tikrą užduotį, sprendžia ir t.t. (dirba grupėse).  

Individualios pažangos stebėjimas.    

Individuali mokinių pažanga vertinama Class Dojo programėlės pagalba, kur yra rodoma kiekvieno mokinio surinkti balai.

Spec. poreikių mokiniai už teisingai atliktas užduotis gauna pinigėlius, kurie paverčiami balais. 

Pasiekimų pamokoje vertinimas.  

Mokiniai įsivertina pasiekimus pakeldami mokytojos išdalintas korteles “šypsenėles“: supratau, reikia pasistengti, nesupratau....  

Mokymo individualizavimas.  

Kiekvienas mokinys atlikęs privalomas užduotis nukreipiamas į „matematinę parduotuvę“, kur pasirenka užduotis. 

Pasiekimai pamokoje.  

Mokiniai išmoko skaičiuoti perimetrą bei surasti nežinomas geometrinių figūrų kraštines. 

Stebėtos pamokos refleksija.   

Efektyvus metodas yra labirintas su lošimo kauliuku bei geometrinių figūrų karpymas. Taip pat „matematinė parduotuvė“.

 Uždavinio sąlygas prašyti mokinių perskaityti garsiai. 

 Pamoka sėkminga, visi mokiniai dirbo, tikslas pasiektas.